Parkering

Parkering

Föreningens parkeringsplatser

Föreningen har 86 parkeringsplatser utomhus varav 42 under tak (carport). Endast föreningens medlemmar eller hyresgäster får hyra parkeringsplats. Det är ej tillåtet att parkera motorfordon på annan plats än på den hyrda p-platsen. Alla p-platser har tillgång till motorvärmare eller laddbox.

För de platser som har motorvärmare ingår elförbrukningen i hyran. Hur du ställer in klockan på motorvärmare se följande fil eller text vid vid motorvärmaren.
Nyckel till motorvärmare lämnas inte ut utan Riksbyggen ser till att den är upplåst. Laddhybrider är för tillfället tillåtna att laddas från uttag för motorvärmare. Elbilar kan inte laddas på detta vis.

Förening har installerat 21 laddboxar som vi hoppas kunna ta i drift under oktober. De platser som har laddbox kan hyras med eller utan laddningsmöjlighet för elbil/laddhybrid. Vid användning av laddboxen kommer automatiskt en extra fast kostnad på 200 per månad plus nyttjade kWh att deeniteras via Riksbyggen. kWh pris sättas utifrån vad föreningen betalar.

Kostnad per månad:
550 kr utan tak
550 kr utan tak plus 200 kr vid användning av laddbox
750 kr med tak (carport)
750 kr med tak (carport) plus 200 kr vid  användning av laddbox

Objekt med nummer som börjar på:
60xx är utan tak
6001-6012 har laddbox
80xx är under tak (carport)
8053-8062 har laddbox

Är du intresserad av parkeringsplats logga in på mitt riksbyggen som hanterar föreningens kölista. Är du ny i föreningen kan du först på tillträdesdag sätta upp dig på kölistan.

När en plats blir ledig mejlar Riksbyggen ut en förfrågan till alla på kölistan som sedan har en viss tid på sig att svara. De som svarat rangordnas utifrån tid i kön, den som stått längst får avtalet.

Nyckel till carport hanteras av Riksbyggen måndagar då Fastighetsskötare normalt är på plats. Den hämtas/lämnas på föreningens kontar SBV 5. Boka tid genom att kontakta Riksbyggen kundservice 0771-860 860. 

OBS! Uppsägning av avtal sker automatiskt vid avflyttning. Kontakta Riksbyggen mitt.riksbyggen.se. för avlämning av nycklar. Köplats kan ej överlåtas.

Just nu (2023-04) är kötiden cirka 3 år, men exakta väntetider är svåra att förutspå.

Varje hushåll får max hyra en p-plats. Inget annat än den aktuella bilen får ställas/förvaras på parkeringsytan.

Andrahandsuthyrning / upplåtelse är ej tillåtet. För några dagar eller någon vecka är det okej att låna ut sin p-plats till annan medlem som kanske har gäster på besök och jag själv är borta pga resa eller semester. P-plats som ej används under mer än 9 månader sägs upp.

Parkeringsföreskrifter

 • Hyran kan under hyresperioden ändras genom beslut av styrelsen.
 • Hyran skall betalas i förskott varje månad på i förväg utsända avier.
 • Bilplatsen upplåts i befintligt skick.
 • Ingenting (som t ex skylt) får sättas upp på bilplatsen.
 • Andrahandsuthyrning är ej tillåtet.
 • Underhåll av bilplatsen och tillhörande anordningar bekostas och sköts av föreningen som alltså äger tillträde till bilplatsen för reparations- och underhållsarbeten.
 • Föreningen ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på infart medan den som hyr svarar för detta på bilplatsen.
 • Vid färd till/från samt nyttjande av bilplatsen förpliktigar att inte orsaka skador, olägenheter eller obehag t ex genom ovarsam eller störande körning, olämplig parkering, bränsle- eller oljeläckage.
 • Förvaring eller upplag på bilplats är ej tillåtet.
 • Endast körbart fordon (ej avställd) som är stöld och brandförsäkrad (minst halvförsäkrad) får ställas på parkeringsplatsen.
 • Föreningen ansvarar inte för skada på fordon eller annan egendom, såvida skadan inte uppkommit genom Brf’s vållande.
 • Föreningen fritar sig även från ansvar för obehörigt intrång.
 • Om underhållsarbeten eller därmed jämförliga omständigheter medför tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten medför det inte någon rätt till nedsättning av hyran.
 • Den som hyr skall följa föreningens föreskrifter angående bilplatsen samt myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods.
 • Den som hyr skall ersätta all skada som föreningen lidit genom dennes underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.
 • Nyttjanderätten är förverkad och föreningen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan – om hyran ej betalats i tid eller om angivna regler ej följs.

Parkeringsförbud vid infarter

Parkeringsförbud gäller vid alla våra nerfarter och på våra gårdar. Stockholms stad har infört parkeringsförbud på Per Lindeströms väg vid nerfarterna till våra soprum (Per Lindeströms väg).