Parkering

Parkering

Föreningens parkeringsplatser

Är du intresserad av parkeringsplats skickar du en intresseanmälan till Allabrf boende@allabrf.se som hanterar föreningens kö och aviseringar. Uppge: Parkering BRF Sjöfararen, din adress och dina kontaktuppgifter samt önskemål om garageplats (kallgarage) eller parkeringsplats utomhus.
Alla p-platser har tillgång till motorvärmare. Nyckel till motorvärmare lämnas inte ut utan Aphos ser till att det är upplåst.
Nycklar till garage hanteras av Aphos, boka tid för överlämning info@aphos.se.

OBS! Uppsägning av avtal sker inte med automatik vid avflyttning utan måste alltid göras genom att kontakta Allabrf boende@allabrf.se. Kontakta även Aphos info@aphos.se för avlämning av nycklar.

Just nu (2021-09) är kötiden cirka två år men exakta väntetider är svåra att förutspå.

Varje hushåll får max hyra en p-plats. Inget annat än den aktuella bilen får ställas/förvaras på parkeringsytan.

Andrahandsuthyrning / upplåtelse är ej tillåtet. För några dagar eller någon vecka är det okej att låna ut sin p-plats till annan medlem som kanske har gäster på besök och jag själv är borta pga resa eller semester.

Parkeringsföreskrifter

 • Bilplatsen upplåts i befintligt skick.
 • Ingenting (som t ex skylt) får sättas upp på bilplatsen.
 • Bilplatsen får ej hyras ut till någon annan.
 • Vid byte av bil som använder platsen ska det nya registreringsnumret meddelas till Allabrf.
 • Underhåll av bilplatsen och tillhörande anordningar bekostas och sköts av föreningen som alltså äger tillträde till bilplatsen för reparations- och underhållsarbeten.
 • Föreningen ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på infart medan den som hyr svarar för detta på bilplatsen.
 • Vid färd till/från samt nyttjande av parkeringsplatsen förpliktigar hyresgäst att inte orsaka skador, olägenheter eller obehag t ex genom ovarsam eller störande körning, olämplig parkering, bränsle- eller oljeläckage.
 • Förvaring eller upplag på bilplats är ej tillåtet.
 • Endast körbart fordon som är stöld och brand försäkrat får ställas på p-platsen.
 • Föreningen ansvarar inte för skada på fordon eller annan egendom, såvida skadan inte uppkommit genom Brf’s vållande.
 • Föreningen fritar sig även från ansvar för obehörigt intrång.
 • Om underhållsarbeten eller därmed jämförliga omständigheter medför tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten medför det inte någon rätt till nedsättning av hyran.
 • Den som hyr skall följa föreningens föreskrifter angående bilplatsen samt myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods.
 • Den som hyr skall ersätta all skada som föreningen lidit genom dennes underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt ovan.

Nyttjanderätten är förverkad och föreningen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om hyran ej betalats efter första påminnelse eller om angivna regler ej följs.

Parkeringsförbud vid infarter

Parkeringsförbud gäller vid alla våra nerfarter och på våra gårdar. Stockholms stad har infört parkeringsförbud på Per Lindeströms väg vid nerfarterna till våra soprum (Per Lindeströms väg).