Brandskydd

Brandskyddspolicy

Beslutad av Styrelsen 2015

Skyldighet enligt lag

Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Lagen innebär att Brf Sjöfararen i egenskap av fastighetsägare ska arbeta systematiskt med brandskydd göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna informera om utrymningsvägar.

Föreningen vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme.

Systematiskt brandskyddsarbete

 • Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att årlig brandskyddsinspektion genomförs.
 • Fastighetsskötare regelbundet inspekterar portuppgångar och allmänna utrymmen
 • Säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta
 • Informera om de brandskyddsregler som gäller
 • Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

 1. Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan, garage och källargångar, etc.
  Varför? Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats.
 2. Garaget får endast användas för uppställning av motorfordon inom markerade parkeringsrutor. All annan användning eller förvaring i garaget är förbjuden.
  Varför? Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats.
 3. Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar på balkonger.
  Varför? Brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk eftersom glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en brand. Om du använder kolgrill på uteplats, tänk på att ha grillen så långt som möjligt från väggar, staket och växtlighet som kan ta eld, samt även trädäck om ni har det.
 4. Dörrarna till trapphus, förråd och källarkorridorer får inte ställas upp.
  Varför? Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.
 5. Parkera inte på räddningsvägarna utanför fastigheten, mellan punkthusen och blockera inte in/utfarter till fastigheterna.
  Varför? Räddningstjänsten måste kunna komma fram vid en eventuell räddningsinsats.

Ansvar

Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet vilket i praktiken betyder att alla medlemmar ansvarar för brandskyddet.

Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.

Brandvarnare, brandfilt och brandsläckar

Styrelsen vill särskilt informera medlemmar och hyresgäster att installera brandvarnare samt att regelbundet kontrollera att de fungerar och att annars köpa ny brandvarnare. Att endast byta batteri rekommenderas inte eftersom funktionen försämras med åren till följd av damm och fett.
Styrelsen råder alla att köpa in såväl brandvarnare, brandsläckare (pulversläckare) som brandfilt till det egna hemmet.

Utförlig information hittar ni hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: Brandsäkerhet i flerbostadshus